Polazna | Javne nabavke | JN 232/ 2012

JN 232/ 2012

oglas objavljen u službenom glasniku br. 38 od 25.04.2012. sa rokom važenja do 25.05.2012.god

Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1.)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 116/2008)

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD
PRIVREDNO DRUŠTVO ''TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC'' d.o.o.
KOSTOLAC, Nikole Tesle 5-7
objavljuje      

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU
 javna nabavka br. 232/2012
                        
1. Predmet nabavke: SANACIJA OŠTEĆENJA DILETACIJA I PRSLINA U OBA KOLEKTORA TOPLE VODE, PREKIDNIH KOMORA I PREGLED POTISNOG CEVOVODA 
2. Uslovi za učešće u postupku:   Pravo učešća u postupku ima ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama kao i uslove određene konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost zahtevanih uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 45. Zakona o javnim nabavkama i  konkursnom dokumentacijom.
3. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je „najniže ponuđena cena“.
4.   Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju: zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 14.00 sati, počev od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ do isteka roka za prijem ponuda, u prostorijama PD „TE-KO Kostolac“ - Sektor za komercijalne poslove, sala br.1. Zainteresovanim licima konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom, telefaksom ili elektronskom poštom, u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije i svih podataka potrebnih za dostavu. Zahtev se upućuje elektronskim putem na e-mail adresu: bojan.cvejic@te-ko.rs.
5. Vreme i mesto podnošenja ponude: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom. Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja ovog javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, do 10.00 sati. Blagovremenim će se smatrati sve ponude primljene od strane naručioca u roku određenom za podnošenje ponuda. Ukoliko je poslednji dan roka naradni dan, rok za podnošenje ponuda ističe prvog narednog radnog dana u 10.00 sati. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“  Sektor za komercijalne poslove, 12208 Kostolac, ul. Nikole Tesle 5-7, sa naznakom: ponuda za javnu nabavku br. 232/2012– komisijski otvoriti.              
6. Vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda biće obavljeno poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda na adresi iz tačke 5. ovog javnog poziva, a tačno vreme otvaranja ponuda biće navedeno u konkursnoj dokumentaciji koju će ponuđači preuzeti.                                                                           
Predstavnici ponuđača koji žele da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, dužni su da pre početka otvaranja ponuda podnesu Komisiji odgovarajuće punomoćje.
7. Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude - 30 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka će biti dostavljena svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja.
8. Osoba za kontakt po ovom javnom pozivu je Bojan Cvejić, tel. 012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs

Powered by Vivvo CMS v4.7