Еколошка одговорност

Према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола и Уредби о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе за постојећа постројења за производњу термоелектричне и топлотне енергије ТЕ „Костолац А"  и ТЕ „Костолац Б" је у обавези да сачини План праћења стања животне средине, као обавезан део документације која се подноси уз захтев. Мониторинг се спроводи ради добијања поузданих, квалитетних и квантитетних података о стању и загађењу животне средине.

Процесом рада у Огранку ТЕ–КО Костолац (ТЕ Костолац А, ТЕ Костолац Б, ПК Дрмно и ПК Ћириковац као организациони делови огранка) настаје и отпад како опасан тако и неопасан. Емисија буке јавља се од рада машина и уређаја. Повећана емисија буке је нарочито при кретању односно испаду блокова.

 

„ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА ЗС"